Sportovní
areál
Velká hala, squash, plně vybavená posilovna

Ochrana osobních údajů

Vážení zákazníci,

Společnost Marc.Teranis(mařík), se sídlem Karlovarská 500, 273 64 Doksy, IČ 65727886 (dále jen „společnost Marc.Teranis(mařík)“), jakožto správce osobních údajů si velmi váží Vaší důvěry a klade velmi velký důraz na ochranu Vašich osobních údajů, při jejich zpracování. Společnost zpracovává veškeré osobní údaje výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů. Cílem tohoto prohlášení je informovat Vás o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s registrací a užíváním rezervačního systému Bizzy společnosti jakož i v některých dalších případech zpracování osobních údajů.

Osobními údaji se rozumí jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, fakturační adresa, doručovací adresa, IP adresa, cookies, identifikační číslo podnikající fyzické osoby a daňové identifikační číslo podnikající fyzické osoby a informace o dosažení věku 16 let.

I. Zpracování osobních údajů v souvislosti s online rezervací služeb

V případě online rezervace termínu služeb přes rezervační systém Bizzy na adrese http://sportovnihaly.e-rezervace.cz bude společnost Marc.Teranis(mařík) zpracovávat osobní údaje zákazníka, a to v minimálním rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonický kontakt, datum narození.

Zpracování výše uvedených osobních údajů zákazníků bude společnost provádět za účelem realizace smluvních podmínek, nájmu nabízených produktů a služeb poskytovaných společností Marc.Teranis(mařík), vyřízení reklamací a v neposlední řadě také za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů spočívajících v ochraně před případnými soudními spory vyplývajícími z uzavřených smluvních vztahů.

společnost Marc.Teranis(mařík) bude výše uvedené osobní údaje zákazníků zpracovávat po dobu 5ti let od data poslední uložené rezervace.

Zpracování osobních údajů zákazníků bude společnost Marc.Teranis(mařík) provádět samostatně jako správce osobních údajů.

II. Zpracování osobních údajů pro zasílání newsletteru

V případě zájmu zákazníka o zasílání obchodních sdělení (plošných nabídek i individuálních nabídek), bude společnost Marc.Teranis(mařík), za těmito účely zpracovávat, na základě souhlasu zákazníka, poskytnuté osobní údaje, a to vždy minimálně v rozsahu e-mailové adresy. Pokud poskytne zákazník společnost Marc.Teranis(mařík) rovněž své identifikační údaje (jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo), bude společnost Marc.Teranis(mařík) za uvedenými účely zpracovávat i tyto údaje. Udělený souhlas se zasíláním newsletterů lze odvolat odesláním odpovědi na zaslaný emailový newsletter.

Poskytnuté osobní údaje jsou zpracovávány do doby odvolání uděleného souhlasu, maximálně však na dobu pěti (5) let. Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Marc.Teranis(mařík) samostatně.

III. Zpracování osobních údajů v souvislostí s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Marc.Teranis(mařík) bude společnost Marc.Teranis(mařík) zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje bude společnost Marc.Teranis(mařík) zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnost Marc.Teranis(mařík)). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Marc.Teranis(mařík) dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by společnost Marc.Teranis(mařík) nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bez souhlasové zpracování.

Pokud bude uplatněna reklamace služby společnosti Marc.Teranis(mařík) budou zpracovány osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Marc.Teranis(mařík), a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Marc.Teranis(mařík) osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas zákazníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od zákonné povinnosti společnosti Test reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Marc.Teranis(mařík) samostatně.

Zpracování osobních údajů z důvodu splnění právní povinnosti a oprávněného zájmu společnosti Marc.Teranis(mařík)

společnost Marc.Teranis(mařík) zpracovává osobní údaje zákazníků kromě shora uvedeného z důvodu:

Splnění právní povinnosti (zejména účetní, daňové a archivační, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudům apod.). Za účelem splnění této povinnosti bude společností Marc.Teranis(mařík) vystavený daňový doklad uchován 10 let od ukončení smlouvy: Za účelem plnění zákonné povinnosti archivace účetních dokladů na základě zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů budou osobní údaje dále zpracovávány a uchovávány po dobu 10 let počínaje rokem následujícím po roce, v němž došlo k uzavření smlouvy mezi společností Marc.Teranis(mařík)* a zákazníkem. plnění povinností v souvislosti s uplatněním práv z vadného plnění, poskytnutí součinnosti správním orgánům, policii, soudu.

IV. Zpracování protokolových souborů

V rámci přístupu na své webové stránky zpracovává společnost Marc.Teranis(mařík) vyhodnocování návštěvnosti webové stránky společnosti Marc.Teranis(mařík) a cílů této webové stránky prostřednictvím vyhodnocovacích nástrojů Google Analytics a Google Adwords, které nabízí společnost Google. Vyhodnocování návštěvnosti webových stránek společnost Marc.Teranis(mařík) provádí za účelem ochrany svých oprávněných zájmů spočívajících v zajištění ochrany webových stránek a zlepšení jejich fungování.

Zpracování těchto vyhodnocení bude provádět společnost Marc.Teranis(mařík) samostatně, zpracování protokolových souborů zpracovává společnost Marc.Teranis(mařík) následující údaje, které mohou (ale nemusí) zahrnovat osobní údaje návštěvníka webové stránky:

 • webová stránka, z níž návštěvník webovou stránku společnosti Marc.Teranis(mařík) navštívil;
 • IP-adresa;
 • datum přístupu a doba přístupu;
 • případný dotaz návštěvníka;
 • kód odpovědi http;
 • přenášené skupiny dat;
 • údaj o prohlížeči a operačním systému počítače návštěvníka webové stránky.

V. Použití souborů cookie a analýza webových stránek

Za účelem zajištění fungování a analýzy, vyhodnocení návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používá společnost Marc.Teranis(mařík) cookie soubory (jedná se o uskutečnění přenosu elektronické komunikace prostřednictvím sítě elektronických komunikací a s použitím těchto cookies nelze vyslovit nesouhlas). Cookie soubory neslouží a ani neumožňují osobní identifikaci uživatelů rezervačního systému.

V případě cookies, které hodnotí některé osobní aspekty vztahující se ke konkrétní fyzické osobě musí taková osoba vyslovit souhlas. Doba zpracování je v tomto případě 3 roky.

Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde.

Sběru cookie souborů a jejich analýze prostřednictvím služby Google Analytics může návštěvník rezervačního systému zabránit změnou nastavení prohlížeče.

Zde zjistíte přesný postup změny nastavení pro svůj internetový prohlížeč:

 • Google Chrome
 • Mozilla Firefox
 • Internet Explorer
 • Safari

Personalizaci reklamy může návštěvník rezervačního systému společnosti Marc.Teranis(mařík) vypnout či upravit prostřednictvím svého účtu Google, a to pomocí odkazu dostupného zde.

VII. Práva spojená s ochranou osobních údajů

Osobní údaje jsou a budou zpracovávány v elektronické podobě, neautomatizovaným způsobem.

Zákazník společnosti Marc.Teranis(mařík) má právo:

 • na přístup k osobním údajům spočívající v právu obdržet bezplatně na základě žádosti informace o tom, které jeho osobní údaje společnost Marc.Teranis(mařík) zpracovává;
 • na opravu zpracovávaných osobních údajů;
 • na výmaz zpracovávaných osobních údajů;
 • na omezení zpracování osobních údajů;
 • na přenositelnost osobních údajů;
 • kdykoli odvolat udělený souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je souhlas právním základem pro příslušné zpracování osobních údajů (tj. pro zasílání newsletteru a dalších reklamních sdělení).
 • na podání stížnosti u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Výše uvedená práva, stejně jako stížnosti, je možné uplatnit písemně na emailové adrese gdpr@e-rezervace.cz nebo písemně na kontaktních údajích uvedených níže:

společnost Marc.Teranis(mařík)
IČ: 65727886
sídlo: Karlovarská 500, 273 64 Doksy

Uživatelé a další osoby, jejichž osobní údaje společnost Marc.Teranis(mařík) zpracovává, se také mohou se svojí stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Práva podle odst. 1 tohoto článku písm. c) a d) není možné uplatnit v rozsahu a pro účely splnění právní povinnosti společností Marc.Teranis(mařík) a plnění ze smlouvy, případně jiného závazku, a poskytování služeb společností Marc.Teranis(mařík).

VIII. Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Po uplynutí lhůt shora uvedených společnost Marc.Teranis(mařík) osobní údaje vymaže nebo anonymizuje.

Zákazník je povinen společnosti Marc.Teranis(mařík) poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Za správnost, přesnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů je zodpovědný zákazník. společnost Marc.Teranis(mařík) za správnost poskytnutých údajů nenese odpovědnost.

Společnost Marc.Teranis(mařík) vynaloží maximální úsilí, aby nedošlo k neoprávněnému zpracování osobních údajů.

Tyto zásady nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.Otevírací doba

Září, říjen, listopad, prosinec, leden,
únor, březen, duben.

Pondělí   9:00h – 12:00h   16:00h – 22:00h  
Úterý   9:00h – 12:00h   16:00h – 22:00h  
Středa   9:00h – 12:00h   16:00h – 22:00h  
Čtvrtek   9:00h – 12:00h   16:00h – 22:00h  
Pátek   9:00h – 12:00h   16:00h – 22:00h  
           
Sobota   10:00h – 22:00h  
Neděle   10:00h – 22:00h  
Svátky   10:00h – 22:00h  

 
Květen, červen, červenec, srpen

Pondělí   9:00h – 12:00h   17:00h – 22:00h  
Úterý   9:00h – 12:00h   17:00h – 22:00h  
Středa   9:00h – 12:00h   17:00h – 22:00h  
Čtvrtek   9:00h – 12:00h   17:00h – 22:00h  
Pátek   9:00h – 12:00h   17:00h – 22:00h  
           
Sobota   zavřeno  
Neděle   9:00h – 12:00h   17:00h – 22:00h  
 Sokolská 230, Doksy 273 64 | +420 312 691 947 | +420 724 882 860 |

face   insta

Napište nám:
   * povinné údaje